رباعی
چند رباعی در رثای سردار شهید قاسم سلیمانی 11 ژانویه 2020

چند رباعی در رثای سردار شهید قاسم سلیمانی

در گوش جهان، صدای ایران بودیسرباز وطن، فدای ایران بودیفارغ ز تمام خط کشی‌ها، سرداریک عمر، تو خاک پای ایران بودی۲سردار سپاه‌ دار بردوشان بودفرمانده لشکر خطرنوشان بودبر خاک کشید اژدر «داعش» رااو رستم شاهنامه‌ی انسان بود۳از دایره‌ی «منم منم» بیرون بوددر مکتب عشق، عاقلی مجنون بودهمسنگر کوه و همرکاب طوفاندر دشت مقاومت، چراغ خون […]