تلفن نمایندگان مجلس
۰۴ آذر ۱۳۹۶

شماره تماس”موبایل” نمایندگان مجلس”دهم”وادواری

شماره تلفن نمایندگان-فعلی وقبلی لیست شماره تلفن‌ های همراه نمایندگان مجلس دهم ۰۹۱۲۱۴۸۳۰۰۶ علی لاریجانی ۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶ مسعود پزشکیان ۰۹۱۲۱۰۰۷۷۸۳ علی مطهری ۰۹۱۲۲۵۹۲۶۸۵ غلامرضا کاتب ۰۹۱۵۵۱۱۶۶۸۲ امیرحسین قاضی زاده ۰۹۱۲۱۲۵۳۳۳۲الیاس حضرتی ۰۹۱۲۱۰۵۳۳۶۲محمدعلی وکیلی ۰۹۱۲۱۲۶۳۷۹۴۷مصطفی کواکبیان ۰۹۱۲۲۹۷۴۹۹۱فاطمه حسینی ۰۹۱۱۳۵۲۴۲۶۰ علی اصغر یوسف نژاد ۰۹۱۷۷۶۱۴۵۷۴ محمد عاشوری تازیانی ۰۹۱۲۱۰۸۲۷۱۳ بهروز نعمتی ۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹ محمد قسیم عثمانی ۰۹۱۲۲۵۱۵۵۲۱ احمد امیرآبادی ،محمودی_شهریار […]