به قلم: جبارآذین منتقد و مدرس سینما

عده انسان های فرهیخته، خردمند و نقدپذیر در مقایسه با کسانی که هیچ میانه ای با دانش و فرهنگ و اخلاق و تکامل ندارند و نقد و اصلاح ناپذیراند، بسیار اندک است. همیشه اینطور بوده و خواهد بود، چرا که اکثر انسان ها شیفته تعریف و تمجید وستایش اند و از نمایش و تذکر نواقص و منقدان کاستی ها و ایرادهای خود بیزاراند. این خصیصه و روش در میان برخی صاحبان قدرت و ثروت و کرسی نشینان عرصه های سیاست و اقتصاد و فرهنگ و سایر ارکان اجتماعی، فراوان تراست. اساسا کسی دوست ندارد که با نقد موقعیت و قدرت و ثروت، جاه و مقامش زیرسووال رود و دوست دارد که پیوسته مورد تعریف و تجلیل قرارگیرد. در واقع اینان منافع پرستانی هستند که به هیچ طریق نه فقط نقد و پند نمی پذیرند که برای بستن دهان، شکستن قلم و دست و پا و بریدن زبان منقد از تطمیع و تهدید وآزار بهره ها می برند!

نگاه کنید به کسب و کار وزندگی بعضی قدرتمداران ومجیزیان گویان آن ها در برخی حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و… که پایکوبان دست دردست هم، شب و روز در استخر پارتیها شیرجه می روند. این بساط حیف و میل و فساد، متاسفانه همچنان دیده می شود و مدیر نماها، مسوول نماها، سیاست مدارنماها، اقتصادگر نماها، منتقد نماها، هنرمند نماها،خبرنگار وروزنامه نگارنماها و… باحراج شرافت وانسانیت و دین و ایمان، در حالی که ملت ایران گرفتار هزاران معضل اجتماعی و فرهنگی واقتصادی اند، با پول همین ملت در رفاه و فساد غوطه وراند. آیا با این اوضاع، مشخص و واضح نیست که چرا منقدان راستین-نه منتقدان حزبی و جناحی که مزدبگیر و مدافع افراد و جریان های سیاسی اند! دوستان زیادی ندارند و بادنجان دورقاب چین ها در کنار تاراجگران مال و اموال مردم، در صدر برخی مجالس سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وهنری و سینمایی، دورهمی ها، جشنپاره ها و حیات خلوت های بودجه برباده نشسته اند. آیا این همه، حاصل فروش انسانیت و عزت و شرافت ودین، به پای پول و ثروت و پست و مقام نیست. متاسفانه به جز منصفان و خداترسان و مردم دوستان و باورمندان، کسی ازمنقدان کاستی ها، انحراف ها و حیف و میل ها، دل خوشی ندارد و به جای خودشکنی و اصلاح خویش، آینه، منقد و مردم را می شکند! آری، منقدان راستین و مستقل، دوستان و دوستداران زیادی ندارند، چرا که گوش شنوایی وجود ندارد.

مطالب پیشنهادی:  رنج الماس

نرود میخ آهنین بر سنگ و به قول عروسی خوبان “حرامخواری خوشمزه است”!