به قلم: جبارآذین

حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و تولیدات فرهنگی و هنری، در تمام جهان، یک اصل، تلقی شده و دولت ها با وضع قوانین خاص و تهیه وتدوین و اجرای اساسنامه ها و آیین نامه های حمایتی و نظارتی، در چارچوب قانون و عرف، پشتیبان هنر و هنرمند و آثار هنری و فرهنگی اند. این مهم حتا در کشورهایی که مانند ایران، صاحب صنعت سینما نیستند، با قوت و قدرت اجرا شده و هنرمندان درشرایط به نسبت متعارف مالی امکاناتی به فعالیتهای فرهنگی و هنری می پردازند. این همه هیچ ربطی به سینمای بیمار ایران که کرسی داران آن را جماعتی سیاست پیشه غیر فرهنگی تشکیل داده اند و معیار گزینش ها و عملکرد هایشان به جای فرهنگ و باور و سلیقه مردم، باند بازی وسیاسی کاری جناحی وسوداگری است و هنرمندان کاربلد، حرفه ای و محترم کشور از گردونه فعالیت های هنری و فرهنگی خارج شده و به لطف نامسوولان، بیکار ،مقروض و خانه نشین شده اند؛ همچنین سانسور سلیقه ای حاکم بر تولیدات هنری و فرهنگی و تخریب جشنواره های معتبر و حیات هنر و سینما و زندگی هنرمندان که دچار انواع آسیب ها شده اند و درعوض نامدیران و همسو هایشان و مافیا، پولشویان و ابتذالگراها با ایجاد حیات خلوت ها در فضای آلوده و مسموم فرهنگ کاسبی می کنند و … ندارد. وزیر ناکارآمد ومحترم ارشاد که میدان را برای تخریب فرهنگ کشور در اختیار ناکار آمدان و تخریبگران هنر و سینما قرارداده است، به جای کوشش برای اصلاح امور وزارتخانه خود و اوضاع فرهنگ جامعه، این روزها، جهت اخذ مجوز تداوم معافیت مالیاتی به نام اهالی هنر! و در واقع کام افراد و باندها و گروه هایی که در سینما با رانتخواری و زد و بند و به قیمت نابود کردن سینماگران و فیلمهای مستقل و تخریب دفاترپخش،درآمد چند میلیاردی دارند، مشغول بازی بوروکراسی است. صدالبته حساب و کتاب هنرمندان شریف و تولیدات محترم اجتماعی و فرهنگی از کیسه نامدیران و نامسوولان صندلی نشین فرهنگ و هنر و مافیا و پولشویان و ابتذالگراها جدا است. به عبارتی این جماعت دراین سال ها چه گلی به سر فرهنگ و هنر وهنرمندان زده و یاتخم دو زرده کرده اند که مسحق معافیت مالیاتی باشند. واقعیت اینکه، چپاولگران و تخریبگران مال واموال ملت درعرصه های هنر و فرهنگ، نه تنها نباید مشمول معافیت مالیاتی شوند که باید مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند. معافیت مالیاتی هنرمندان و تولیدات هنری، نیازمند سازوکار تخصصی، بروز و آیین نامه کارشناسی شده فرهنگی مالیاتی است و این بامعافیت کیلویی و درهم مدعیان امور فرهنگی و هنری با زحمتکشان میادین فرهنگ و هنر متفاوت است!