جبار آذین

بی توجهی، خود به خواب زدگی و بی مبالاتی مدیران، دستگاه ها و جریان های فرهنگی در پاسداری از فرهنگ جامعه و تجهیز فرهنگی و هنری هنرمندان و مردم در مقابل یورش های گسترده فرهنگی داخلی و خارجی، غفلت از فرهنگسازی، همچنین ندانم کاری و اهمال و باز گذاشتن بی رویه درها و پنجره های میدان های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به روی فرصت طلبان، سوداگران، کار نابلدان، نامحرمان، نااهلان و چپاولگران اموال ملی و مردم، سبب تخریب فرهنگ، هنر، سینما، سیما و دستاوردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه شده است. به تازگی هم شاهد حرکت غلط دیگر سیاسی و غیرسینمایی نامدیران سینما وعوامل آنها درمعرفی نماینده سینمای ایران! درمراسم اسکار بودیم. آقایان، همراه فریده برای جست وجوی اسکار، عازم آمریکاشده اند!

فیلمی که نتیجه جدال ناکام هواداران دو فیلم دیگر در میان گزینشگران انتصابی بوده است! هم اکنون نیز بالماسکه ای با عنوان دروغین جشنواره کودک با حیف و میل میلیاردها پول مردم در اصفهان درحال برگزاری است و قرار است جماعتی دیگرهم در پوشش جشن خانه سینما، کیسه های خود را پر کنند و..

کاش افزون بر موشک های تدافعی، بازدارنده و تهاجمی نظامی، لشکری مقتدر هم از موشک ها، سرداران و سربازان راستین فرهنگی، برای پاسداری از فرهنگ و باورهای ملی و مردمی میهن، دفاع از ادبیات و هنر و اهالی فرهنگ و هنر و مقابله با هجمه های فرهنگی تخریبگران، سوداگران و تاراج گران بیت المال داشتیم.

که اگرداشتیم شاید امروز شاهد این همه فجایع فرهنگی و اقتصادی و بیراه ها و کجروی های اجتماعی و سیاسی درایران زمین نبودیم!