بخوانید:  پانته آ مهدی نیا؛ بازیگر «من دیوانه نیستم»