کتاب ترکه و تبر نوشته مرتضا کیوان هاشمی با مقدمه پرفسور سید حسن امین مجموعه غزلیاتی است که توسط انتشارات ماهوی خورشید چاپ و منتشر شده است.

نویسنده در پیش گفتار آن می نویسد: آنچه پیش رو دارید گزیده ای است از چامه هائی که در درازای یک زندگی سروده شده است. دوگانگی درون مایه چامه ها نیز به پویائی باورهای من در گستره ی این سالها بر می گردد. خرده گیری بر این دو گانگی ها به چالش کشیدن بالندگی اندیشه است. چشم داشت سراینده آن است که از کنار این ناهمگونی ها مهربانانه، اندیشمندانه و هوشیارانه بگذرید.