به قلم: ضیاء مصباح

گزارش گونه ای از یک محفل

تشریح فعالیت  ngo به ثبت رسیده با هدایت و عضویت روحانی زاده ای با سعه صدر و تحصیل کرده انگلستان

بانی و مبتکر  اصالت دارد، رانتی محسوب نمیشود ،  ازدرک مناسب و خوبی از شرایط حاکم بر خوردار ،خود را عالم زاده بشمار می آورد نه روحانی زاده ، از گروهی است که قبل از انقلاب با اخذ درجه فوق لیسانس از دانشگاه تهران با درجه مطلوب راهی اروپاشده تا ذخیره آخرت روحانیون غیر انقلابی بشمار رود و نام نیک پدر را محفوظ دارد  و بدون اغراق با سوادو اندیشمند بوده  و وابستگی غیر معقولی ندارد .

نشست افتتاحیه این جامعه – با حضور اندیشمندانی  در سالنی عمومی آنهم با نوازندگی خانمها ، شاهنامه خوانی دختران جوان با پوشش مناسب  ایفای نقش ،که در این سالها در مجامع این چنینی -کمتر دیده شده  ،  اجراو مدیریت  بسیار مطلوب   خانمی سخنور ، خوش برخورد ، خوش پوش و مرتب ، شعر خوانی دیگر بانوئی که بسیار شیوا و با محتوی اجتماعی مناسب روز شعر میسراید و بزیبائی و با احساس تمام دیکلمه مینماید .سخنرانی اندیشمندانی هشیار و پویا که  حرف دل مردم را در این وانفسا میزنند و فراتر از کنترل میزبانان به دردها می پردازند -آنچنانکه  جمع میطلبد و بدون دردسرهای معمول و تذکراتی که  بعید مینماید .

این نشست در مبحث داریوش هخامنشی شاه ایرانیان باستان بود و نقبی به تاریخ کهن کشورمان همزمان با جشن مهر گان که از هر منظری قابل تامل مینمود و واقعا بوی وطن می آمد

بخوانید:  نگاهی به میزان عرضه و قیمت نفت بعد از نیمه آبانماه ( تحلیلی از ضیاء مصباح )

با خیر خوشی نشست که برای مبتکرآن با پذیرائی مطلوب و متنوع ، با انبوهی میهمانان ،هزینه فراوانی در بر داشته و جز نام نیک هدفی ندارند و چنین باد ،بپایان میرسد و  ساعتی حضار را به وادی فضیلت رهنمون شدن که حدیث مفصل خواندن دارد .

قصد یادداشت این نکته است که سیستم با بکار گیری دوستانی که وصفشان رفت و آزادی عمل چنانکه آمد ، نوعی بکار گیری سوپاپ گونه – در همین غو غای : توهین به پول رایج ،ارز و گرانی و مصیبت معاش اکثریت جامعه با مدیریت خواص ، آنهم در موقعیکه  اعتراضات بحق سیاسی اجتماعی و مدیریتی دانشجوئی ، اعتصاب و حمایتهای صنفی ،نا هماهنگ بودن نظام سلطه و دولت در دولت بودن سیستم ،تهدیدات و تحدیدات اهالی فکر و فضیلت ، نا کافی بودن باده ها به مستی ، دخل۱۰ و خرج۱۰۰ ، آه و فغان حقوق بگیران ثابت در پی گوجه فرنگی و سیب زمینی کیلوئی ۵ هزار تومان و هزاران نکته دیگر بدون پرداختن به روابط بین المللی که حدیثی دیگر دارد و دشمن تراشی هائیکه لازمه دوام و بقای سیستمهای پایه گذاری شده بر توده گرائی با ببازی گرفتن اعتقادات مذهبی است

.با  فراهم سازی و توسعه اینگونه نشستها  – روان را تلطیف و در گوشه و کنار شهرمان ،اعتر اضات را بنوعی آرام و حسب مصلحت نظام هر آنچه حرام و ممنوع بود مجاز میشمرند و بر تکرار آن البته در شهرهای بزرگ همت میگمارند   دوستان هشیار  ناظر و فعال که از این فرصتها استفاده مطلوب در مسیر دمیدن بر روشنگری و عنوان مصیبتها مینمایند ، چنانچه با مقاومت مواجه شدند نبایستی تن به استفاده ابزاری از خود و اعتبارشان بدهند که بسود منافع ملی مغفول مانده تمام خواهد شد و فرصت پرداختن به این حیله ها و افشاگری را مهیا مینماید

بخوانید:  نیما یو شیج بی‌نظیر ا ست؛ اقبال معتضدی

اشاراتی که آمد در تریبون همین مجلس در حد امکان   بیان  شد و انعکاس گسترده ماجرا را مفید و طرح از این تریبون معتبر را نیزبرای آگاهی دیگر متفکرین فعال داخل کشور  ضروری میداند .

گزارش  مختصر  ماوقع بدین شرح به دلایل بسیار هشداری است که تن به استفاده ابزاری بهر دلیلی نباید داد .

برنامه های زیرکانه  برخی  با طرد  با نیان  مبرا از آلودگی و فساد که تجربه آسودگیهای مادی و اعتبار غیر قابل جهانی  دوران قبل از سال ۵۷ را پیوسته باخود یدک میکشند و در برابر جوانان میلیونی شرمنده و سر افکنده به دلیل افسردگی شدید ملت در بند گرفتار روز مره گی مانده اند ، نبایستی تحقق یافته و بر وفق مرادشان تمام شود  .