بخوانید:  افتتاح "یک اتفاق کوچک " باحضور سیروس الوند و پانته آ مهدی نیا