بخوانید:  رویارویی جدید آلمان با واشنگتن؛ از روسیه گاز می‌خریم نه آمریکا