بخوانید:  رئیس قوه قضاییه: طبیعی است دشمن بعد از سیلی سال ۸۸ بخواهد قوه قضاییه را متهم کند