پایگاه خبری نمانامه: غلامحسن فخیمی متخلص به (مرآت) متولد ۱۳۲۲ شهرستان ابهر و ساکن تهران است، سرودن شعر در خانواده وی موروثی بود و به همین خاطر شعر را از کودکی آغاز نمود. اشعارش به زبان ترکی و فارسی در انواع غزل، قصیده، دوبیتی و رباعی است. او شاعر یک بعدی نیست و هم اشعار آئینی مذهبی و هم انتقادی، اجتماعی، اخلاقی و طنز نیز می سراید.

آثاری چون: جانفشان از مدینه تا به شام، اشارات مرآت طنز، گل افشان، ردپای دوست، باغ معرفت که شامل ۳۳۳۳ بیت تک بیتی است منتشر و به چاپ رسانیده است.

کتاب باغ معرفت با مقدمه پرفسور سید حسن امین فیلسوف و ادیب کشورمان نگارش شده است.

 

فریاد از این طبیب که با این هجوم درد      من فکر جان خویشم و او فکر حبیب خویش

دستم تهی و حرص طبیب و فشار درد     گوئی به دوش خویش می کشم اینک صلیب خویش 

مقروض اگر می شوم برود آبروی من       حیران شدم به حال نزار عجیب خویش

دست دعا به سوی خدا می کنم دراز       دارم امید رحمت از امن یجیب خویش 

خواندم و لیک فاتحه ای بر طبیب خویش     شکر خدا که یافته ام صحت از کریم خویش