تا گل روی تو باشد گل دگر بویی ندارد
بوستانی چون تو هرگز سرو دلجویی ندارد

عقلش از سر میگریزد هرکه بیند چشم مستت
چشم جادویت بنازم هیچ آهویی ندارد

گر بگویم ماه گردون گفته ام راسخ نیاید
آسمان با این جلالت ماه خوشرویی ندارد

خانه در دل کرده ای خوش آمدی جای توباشد
دل سپردن بهر جانان ارزش مویی ندارد

در میان نیک رویان رتبه ای بالا گرفتی
جز گل رویت(رضا)را طالب رویی ندارد

در پناه خداوند منان باشید .