(به زبان پارسی پیش رو)
* برایˏ : (آنتوان دو سنت اگزوپری) (۱) ٬
و داستانˏ (شازده کوچولو) یش ! (۲) .

از کودکی ٬
آرزویم ٬
شاه زاده شدن بود !
ولی نمی دانستم ٬
راهˏ شاه زاده شدن ٬
چیست ؟
*
شازده کوچولو !
من تو را بیش تر از خودت ٬
می شناسم !
من هم چون تو ٬
آواره یˏ همه یˏ جهانم !
و جهان ٬
با این همه دستکارˏ آدمی ٬
و این همه ٬
آسمان خراش هایˏ بیهوده اش ٬
اکنون در پیشˏ چشمانم ٬
نه روییدنیˏ درخشانی دارد ٬
که دوستش بدارم !
ونه درختˏ سبزی ٬
که سر برآورد !
و نه روباهی ٬
که رامش کنم و
شادمان باشم !
* شازده کوچولو !
من ٬
شاه زاده یˏ جایی نیستم !
و با این همه بدبختی ٬
که می بینم ٬
نمی خواهم ٬
شاه زاده یˏ جایی باشم !
همین نادار بودن ٬
برایم زیباست !
من دلتنگˏ شادیم !
دردمندˏ آبادیم !
نابودˏ مهربانیم ٬
ویرانˏ آزادیم !
====================
پانوشت :
(۱) =
نویسنده و آسمان گرد = (خلبان) ٬
زاده یˏ : (۲۹ ژوئنˏ سالˏ ۱۹۰۰
میلادی) در (فرانسه) ٬ و چشم از جهان
بر بسته در : (۳۱ ژوئیه یˏ سالˏ
۱۹۴۴ میلادی) است !
*
(۲) = شازده کوچولو ٬ شهریار
کوچولو ٬ و شاه زاده کوچولو ٬
داستانی است از : (آنتوان دوسنت
اگزوپری) که در (سپتامبرˏ سالˏ
۱۹۴۳ میلادی) در (نیویورک)
به دستˏ مردم رسید !

بخوانید:  بیوگرافی سعید سروی شاعر و ترانه سرا