دکتر قدرتعلی حشمتیان دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران در پی دیدار با دکتر نگوین هونگ یانگ سفیر ویتنام در ایران گفت :
بزودی هیآت رییسه حزب مستقل و اعتدال ایران به دعوت نوین فونگ چانگ دبیرکل حزب کمونیست ویتنام به آن کشور سفر و با مقامات و حزب حاکم کشور ویتنام در رابطه با اشتراکات دو کشور دوست ایران و ویتنام دیدار و گفتگو خواهند کرد.