پایگاه خبری نمانامه: خوشا جانی که از خشم بداندیشان امان باشد
خوشا دردی که از دلداری خویشان نهان باشد

چه مضحک باشد آن مهر دوصد تزویر سیمایش
نخواهم بینم آن رویش اگر گنج گران باشد

به ظاهر یار غمخوار و نهان خنجر کش جان است
نمیدانم چه بد کردم چنان تیر از کمان باشد

وفا از بی وفایان دیده ام اما از این کژدم
وفایی را ندیدم من چنان رنگین زبان باشد

حسادت را به جان و مال من دارد بسی وافر
ولی غافل که جان من چنان سنگ فسان باشد

نخواهم باشم از یاد خدا غافل(رضا) یکدم
که دانم ذکر حق بهتر ز عمر جاودان باشد