بخوانید:  « انرژی پاک» اولویت سرمایه گذاران خارجی در تهران است