او دنبال کرد: از زمانی که با «ایسنا» آشنا گردیدم جز کوشش برای طرح حقیقت ها و رساندن صحیح خبر ها به مخاطب های چیزی ندیدم. هرگز ندیدم که این رسانه خبری را سانسور کند و بعنوان یک روزنامه نگار قدیمی تفکر می کنم «ایسنا» در همه این سال ها وظیفه خود را به صحیحی انجام داده هست. 

به همین علت هست که گمان می کنم «ایسنا» برای دوستان رسانه ای یک دلگرمی شمرده می شود.

با اهمیت ترین خصوصیت این جمع ـ خبرگزاری «ایسنا» ـ این هست که همیشه به مخاطب های خود احترام می گذارد.

خبرگزاری دانشجوهای ایران (ایسنا) فعالیت پایلوت خود را از ۱۳ آبان ماه ۱۳۷۸ و فعالیت رسمی اش را از ۱۶ آذر ۱۳۷۸ شروع کرد. آ

انتهای پیام