بخوانید:  فیلم/لاستیک های چینی بلای جان مسافران در جاده های کشور