محسن ناصری – مدیر طرح ملی تحولات آب و هوا در ارگان مراقبت محدوده زیست – در اظهار کرد وگو با ایسنا، در جواب به سوالی درباره مجال ایران برای تصویب توافق نامه پاریس اظهار کرد: تا سال ۲۰۲۰ ضروری هست توافق نامه پاریس را در مجامع ملی خود به تصویب برسانیم البته در شرایط فعلی صرفا ایران نیست که این وضع را دارد چون کشورهای دیگر مانند جمهوری فدرال روسیه نیز فعلا تصویب توافق نامه پاریس را در مجلس دوما نگه داشته هست.

وی درباره هدف روسیه برای عدم تصویب توافق نامه پاریس در مجامع درونی این کشور اظهار کرد: روسیه می خواهد فرآیند جهانی را زیادتر پایش کند.

سهم ایران در کاهش انتشار یافتن گازهای گلخانه ای

مدیر طرح ملی تحولات آب و هوا در ارگان مراقبت محدوده زیست در ادامه اظهار کرد: کشور ما مطابق برنامه همکاری ملی نامیده شده به INDC پیمان های برعهده دارد و طبق آن ضروری هست در سال ۲۰۲۰ سامانه پایش ملی را در کشور مستقر کند علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران مکلف هست برای کاهش ۴ درصدی انتشار یافتن گازهای گلخانه ای برنامه ریزی های خود را عملیاتی کند تا این برنامه ریزی ها طی ۱۰ سال به اثربخشی برسد و تا سال ۲۰۳۰ قسمت ایران در انتشار یافتن گازهای گلخانه ای کاهش یابد.

ناصری با اشاره به نقش ارگان مراقبت محدوده زیست در اعمال تعهدها ایران در راستای کاهش انتشار یافتن گازهای گلخانه ای اظهار کرد: برای برنامه ریزی های صورت گرفته احتیاج به سیاستگذاری هایی هست که امید داریم مدیران ارگان مراقبت محدوده زیست نیز بعنوان متولی ملی این مبحث دقت قدر کفایت به آن دارا باشند.

مخالفان توافق نامه پاریس ادله قوی ندارند

مدیر طرح ملی تحولات آب و هوا در ارگان مراقبت محدوده زیست در انتهاء درباره اختلاف نظر کارشناسان درونی در راستای الحاق یا عدم الحاق به توافق نامه پاریس اظهار کرد:  طی چند ماه سابق، مکررا منازعه هایی درباره این مبحث طرح شده و ارگان مراقبت محدوده زیست در تمام این مرحله پاسخگوی ابهامات بوده هست حتی در یکی دو مورد من وظیفه پاسخگویی را برعهده داشتم. در میان استدلال های طرح شده برای عدم الحاق ایران به توافق نامه، تا هم حالا ادله قوی ندیده ام و بعنوان فردی که در روند این توافق نامه بوده هست، اظهار می کنم اگر احتیاج باشد همان طور حاضرم با هر فردی که ضروری هست در این زمینه بحث و اظهار کرد وگو دارا باشم.

بعضی معتقدند با خارج شدن ایالات متحده از توافق نامه تحولات اقلیم پاریس، بقای این معاهده در هاله ابهام قرار می گیرد ولی از سوی دیگر معتقدند توافق نامه صرفنظر از بود یا نبود ایالات متحده به کار خود ادامه خواهد داد. برپایه مفاد توافق نامه ایالات متحده تا ۴ سال آینده ملزم به اعمال تعهدها خود در راستای کاهش انتشار یافتن گازهای گلخانه ای هست.

انتهای پیام