آآرش دادگر کارگردان تئاتر در مورد فراخوانی که جدیدا برای جذب بازیگر اظهار کرده هست به خبرنگار مهر اظهار کرد: انجمن هنرهای نمایشی استان تهران با مشارکت گروه تئاتر کوآنتوم به سرپرستی من فراخوانی را برای انتخاب بازیگر و برپایی یک مرحله تعلیمی برای اشخاص انتخاب شده جهت حضور در یک اثر نمایشی اظهار کرد که طبق آن عده ای بازیگر انتخاب گردیدند.

وی دنبال کرد: در این فراخوان ۱۵۰ نفر ثبت اسم کردند که پس از ارزیابی های ضروری ۱۲ نفر از آنان که دربردارنده ۵ دختر و ۷ پسر می باشند، انتخاب گردیدند. این فراخوان برای انتخاب بازیگران نمایش «اسب» انجام شد که قرار هست اسفند ماه در تالار حافظ به صحنه برود به همین جهت ۱۲ نفری که انتخاب شده اند ضروری هست تعلیم های ضروری برای مشارکت در این پروژه را نگاه کنند.

وی در انتهاء گفت وگو هایش گفته بود: در واقعیت منظور از برپایی مرحله بازیگری، تعلیم بازیگری به روش مرسوم نیست لکن قرار هست این اشخاص برای حضور در نمایش «اسب» تعلیم داده گردند. ترجیح می دهم در مورد خصوصیت های نمایش و بازیگران آن گفت وگوی نکنم زیرا این اثر نمایشی فعلا در مرحله انتخاب عوامل و بازیگران قرار دارد.

آ..