عمری تو به دنبال هوس ها بدویدی
یکبار نصیحت ز بزرگان نشنیدی

صد فتنه به کارت شده از آن دل سنگت
از سنگی آن دل تو ستمگر نرهیدی

کردی تو جفا بر همه اقوام وکسانت
یکبار لبانت. ز ندامت نگزیدی

سنگ است دل گند تو در دامن دنیا
از سنگ دلی هیچ بجایی نرسیدی

پیوسته به دنبال ستم بر دگرانی
از کرده ی اعمال کثیفت نرهیدی

هنگام خزان کی بشود حاصل کارت
زان رو که تو در فصل بهارت ندمیدی

کارت شده نیرنگ وحسد در همه عمرت
زین دیک پر از زهر که پختی نچشیدی

این زنگ قساوت ز دلت دور نکردی
یک خار ستم از دل خود را نکشیدی
این کبر و غرور تو ز دیوانگی تست
از بار تواضع چو مه نو نخمیدی

بر شدت آزار ( رضا ) چند تو کوشی
با این همه آزار چه شهدی تو چشیدی