بخوانید:  روايت رهبرانقلاب از سكوت دنيا در برابر بمباران شيميايی #سردشت تا جنجال برای افتادن گربه در چاه!