همه وزرای روحانی به جز بی‌طرف، وزیر پیشنهادی نیرو رأی اعتماد گرفتند.
طرح: محمدعلی رجبی