انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد ،
بیسواداست.
هر چند تمام کتب دنیا را خوانده باشد.
اگر درونت پر از:
خشم،نفرت،خودخواهی،غرور،نژادپرستی،حسادت
و زباله‌های دیگر است ،
بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته‌ای ،
بدان که هنوز رشد نکرده‌ای.
انسان در مورد چیزهای زیبا حرف می زند ،
اما زشت زندگی می کند.
این همان چیزی است که تا کنون بشریت بر خود روا داشته است.
صداقت یعنی دو گونه زندگی نداشتن .

#همانگونه_زندگی_کنیم_که_می_گوییم

 

📕کودک نوین
#اشو