هنر شفاف اندیشیدن– –

نویسنده: رولف دوبلی

مترجم:عادل فردوسی پور و دیگران

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۵۲۲۴

چاپ چهل و یکم – ۱۳۹۶

فیلم ساختن– –

نویسنده: سیدنی لومت

مترجم:بهمن فرمان آرا

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۳۳۵۰

چاپ دوم – ۱۳۹۶

۱۳٫

جهان تازه ی شعر (زیبایی ات غمگینم می کند (مجموعه شعر))– –

نویسنده: بهزاد عبدی

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۴۴۶۳

چاپ سوم – ۱۳۹۶

۱۴٫

سه قصه– –

نویسنده: ایرج طهماسب

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۷۳۶۵

چاپ سوم – ۱۳۹۶

یک هفته در فرودگاه– –

نویسنده: آلن دوباتن

مترجم:مهرناز مصباح

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۲۰۰۰۳۵۹۹۷۵

چاپ سوم – ۱۳۹۶

فارسی عمومی (برگزیده متون فارسی و آیین نگارش)– –

نویسنده: حسن ذوالفقاری

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۲۱۳۱

چاپ ۹۵ – ۱۳۹۵

مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار– –

نویسنده: ناصر نیکوبخت

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۲۰۰۰۳۲۴۱۹۵

چاپ پنجم – ۱۳۹۵

ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی– –

نویسنده: مریم حسینی

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۹۶۴۳۶۲۶۰۳۷

چاپ سوم – ۱۳۹۵

از اسطوره تا تاریخ– –

نویسنده: مهرداد بهار

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۹۶۴۶۱۹۴۳۶۶

چاپ نهم – ۱۳۹۵

ما مردم… (داستان آمریکا)– –

نویسنده: لئو هیوبرمن

مترجم:سروش حبیبی

ناشر: چشمه

شابک: – ۹۷۸۹۶۴۵۵۷۱۲۷۴

چاپ سوم – ۱۳۹۵