هیچگاه تنهایی و کتاب و قلم، این سه روح و سه زندگی وسه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت…
آزادی چهارمین بود که به آن نرسیدم و آن را ازمن گرفتند.
✍️علی شریعتی

بخوانید:  اسدالله خان