دولت از طرفی تحت فشار است تا کشور به ساحل امن برسد اما از طرفی دلواپسان بدون زحمت در حال مانع تراشی برای دولت هستند ….من فقط یک سوال دارم شما که دم از مردم میزنید حداقل به حرمت مردم دشمنی و کینه خود را کنار بزارید و کمک کنید چرخ کشور بچرخد ..گرچه مردم شما با مردم ما فرق دارد.