اکرمی:

برای کسانی که روحانی را به بنی صدر تشبیه کردند از خدا استغفار می‌طلبم. باری روی زمین مانده و همه باید آن را بلند کنیم نسبت‌های ناروا به دیگران مشکلی را حل نمی‌کند