جراح – دندانپزشک
زیبایی طرح لبخند-کامپوزیت ونیر
درمان ریشه
جراحی دندان نهفته(عقل)
پروتز های ثابت ومتحرک
۷۷۱۹۲۳۶۲
۷۷۱۹۲۳۶۴_ ۰۹۱۹۴۵۲۴۶۱۸