شیلا جکسون لی نماینده دمکرات کنگره آمریکا: متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا به کنگره اجازه می دهد تا رئیس جمهوری (ترامپ) بی کفایت را کنار گذارد