بخوانید:  سالگردحمله شیمیایی رژیم بعثی صدام به سردشت