بخوانید:  مناظره ای تحت تاثیر ایران ، خشونت و امنیت