🔹محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در خصوص حاشیه های بوجود آمده در راهپیمایی روز قدس گفت: بی احترامی به رییس جمهور اهانت به جمهوریت نظام است.

🔹 انچه در حاشیه راهپیمایی بزرگ مردم فهیم و متدین تهران در روز قدس توسط عده معدودی به طور سازمان یافته نسبت به رییس جهموری صورت گرفت که در ماه گذشته با اکثریت قاطع مردم تهران مورد اعتماد قرارگرفت از نظر سیاسی خطای بزرگ و ازنظر حقوقی جرم اشکار بود که برای جلوگیری از تکرار و پیامد های ان أرکان مسول در نظام باید اقدام کنند.

🔹اگر حاکمیت قانون مخدوش شود دستاورد های نظام در شرایط نا مناسب منطقه دچار مخاطره خواهد شد رخدادی که تشنج افرینان مسول ان خواهند