سعید : چاه تاریکه تو نمیترسی ؟

سلام .. نمی ترسم چاه مثل مادرم منو بغل میکنه .. من فقط از سرباز می ترسم

بخوانید:  زهر چشم آمریکا از کره شمالی