کاریکاتوری درباره ی افرادی
که جذب داعش می شوند!

عقل و احساس ممنوع !!

#عماد_صالحی