💢 سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت علیرضا سلطانی و وحید سهرابی عکاسان با تجربه و کاردان مطبوعات کشور را به خانواده هایشان و جامعه مطبوعاتی و عکاسان رسانه ای کشور تسلیت گفت