به قلم: جبارآذین منتقد و مدرس سینما

انجمن جهانی مسوولان عقب مانده ذهنی که متشکل از نامدیران و نامسوولانی است که به اشتباه یا تبانی و اجباراداره برخی کشورها را در جهان به عهده دارند و به علت نداشتن فهم و خرد، ندانم کاری و بی سوادی و راه های انحرافی، کشورهای خود را به سوی تخریب و ویرانی می برند، هر سال طی یک دورهمی نمایشی با انتخاب یک کشور و مسوولان خبره و کار کشته آن که در میان سایر کشورها توانسته اند با راهکارهای مهم خود بدرخشند و بر بحران ها و معضلات کشور بیفزایند و اسباب عذاب مردم خود و خنده جهانیان شوند، جایزه ویژه انجمن ، یعنی “هویج طلایی” اهدامی کند.

گزینه امسال این انجمن، ایران و مسوولان و مدیران بی نظیرآن هستند که با راهکارهای فوق تخصصی و کارشناسانه توانسته اند، دلاورانه برمشکلات و بحران های داخل کشور و مردم بیفزایند! دلایل این انتخاب پر افتخاراز سوی انجمن یاد شده بدین شرح آمده است:.. با بروز انواع مشکلات و معضلات طبیعی، غیرطبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ارایه راهکارهای مناسب وبهنگام ازسوی مسوولان ومدیران ایرانی،این معلولان ذهنی گرامی، درمیان دیگرمعلولان ذهنی حاکم بر کشورهای جهان، برتر شناخته شده و شایسته دریافت هویج طلایی اند. تعطیل دائم و عالمانه مراکز آموزشی ازمهد کودک تا دانشگاه و در واقع تعطیل آموزش درکشور، راهکار شگرفی است که مسوولان ایرانی به جای هدر دادن وقت خود، جهت یافتن علت ها و راه حل های علمی و تخصصی آلودگی هوا، به آن دست یافته اند. یا انداختن گناه مشکل بوی بد تهران به گردن کوه، دریاچه و زمین، کار هر کسی نیست، ولی مدیران ایران این کارکرده اند. حل معضل ترافیک آلوده کننده هوا بادریافت پول های بیشتر که منبع درآمدی سرشاراست و مردم باید هم شلوغی و بدی هوا را تحمل کنند و به علت لیاقت و شایستگی! مسوولان به آن ها بابت طرح و جریمه پول هم بدهند، در تخصص هرکسی نیست.و… درآخربیانیه این انجمن ، چند توصیه و رهنمود کارشناسانه و فوق تخصصی ازسوی مدیران و مسوولان به مردم ایران و حهان بدین شکل نوشته شده است : اگرنان ندارید،پیاز نخورید، چراکه اشتهایتان را زیاد می کند و این برای گرسنگان مضراست. اگرمسکن ندارید،از قبر خوابی که باعث ناآرامی مردگان می شود، پرهیز کرده و ازکارتن استفاده کنید. اگر به وضع بد موجود اعتراض دارید، به خیابانها نیایید، زیرا ممکن است اشتباهی مجروح و کشته شوید. اگر پول ندارید، قلک نخرید. اگرکارندارید، بیکار نمانید، دیوارخانه ها چندان بلند نیستند و مواد فروشی، کارآفرین و درآمدزا است. اگرنمی توانید ازدواج کنید، مکان هایی وجود دارندکه می توانند شما را عروس و داماد کنند. این مکان هابین المللی اند.اگرمی خواهید فردای کشورمانندامروز پر از گل و بلبل شود، به این قبیل مسوولان که همه جا هستند و قدرت هاوثروت ها و مقام ها را اشغال کرده اند، رای دهید.

مطالب پیشنهادی:  ملکوت، قصه‌ی غربه الغربیه‌ی بهرام صادقی، حیدر زاهدی

و…..هویج طلایی بر مدیران ومسوولان نمونه و درجه یک کشور مبارک!